Wednesday, Oct 25 | 8pm-midnightBig B Jamboree

Sunday, Oct 29 | 3pm-6pmOpen Bluegrass Pick

Wednesday, Nov 1 | 8pm-midnightBig B Jamboree

Thursday, Nov 2 | 6pm-9pmStuart Johnson

Friday, Nov 3 | 9pm-midnightThe Bottlesnakes

Saturday, Nov 4 | 8pm-midnightThe Log Cabin Boys

Sunday, Nov 5 | 3pm-11pmOpen Bluegrass Pick